Chi tiết về Tác giả

Hải Yến, Đào

  • T. 20, S. 1 (2015) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC KHÁNG SINH SARAFLOXACIN BẰNG QUANG HÓA UV
    Toàn văn  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224