Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỘC TÍNH TẾ BÀO CỦA PHỨC CHẤT Pt(II), Pd(II) VỚI PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF (R)-,(S)-N-5-FLOUROSALICYLIDENE- 1-PHENYLETHYLAMINE

Lâm Quang Hải, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Bích Hường

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224