Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT NHÓM SILYMARIN TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

Nguyễn Thị Thu Hằng, Cao Công Khánh, Lê Thị Hồng Hảo, Lê Huyền Trâm

Tóm tắt


      

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224