Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 22, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 241Am TRONG SAN HÔ

Biện Anh Việt, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trọng Ngọ

Tóm tắt


    

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224