Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG HÓA LÝ CỦA PHỨC LẬP THỂ Cu(II), Co(II), Ni(II) VỚI N,N’-BIS(3-tert-BUTYLSALICYLIDENE) -(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE VÀ N,N’-BIS(3,5-DI- tert -BUTYLSALICYLIDENE)-(R,R)-1,2-CYCLOHEXANEDIAMINE

Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Hạnh Thương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Văn Tuyến, Đoàn Duy Tiên, Đặng Thị Tuyết Anh, Lê Nhật Thùy Giang

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224