Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM DISP VÀNG RGFL (DYR) BẰNG BENTONIT BIẾN TÍNH CETYL TRIMETYL AMONI BROMUA (CTAB)

Vũ Minh Tân, Nguyễn Thanh Tùng

Tóm tắt


    Trong bài báo này, bentonit biến tính CTAB được sử dụng làm chất hấp phụ để nghiên cứu động học và đẳng nhiệt hấp phụ của DYR trong dung dịch nước ở các nồng độ thuốc nhuộm, nhiệt độ và pH khác nhau. Đường đẳng nhiệt dữ liệu thực nghiệm được phân tích theo hai phương trình Langmuir và Freundlich và mô hình Freundlich là phù hợp nhất với dữ liệu đẳng nhiệt và cân bằng. Dung lượng hấp phụ theo Lungmuir đối với thuốc nhuộm DYR là khoảng 340 mg/g. Khả năng loại bỏ màu tối đa quan sát được ở pH 1. Động học hấp phụ của DYR tuân theo mô hình độc học bậc 2.

Keywords: adsorption, DYR, CTAB, bentonite


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224