Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 21, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC ĐỊNH AMONI VÀ KALI TRONG DỊCH CHIẾT CỦA MẪU ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D)

Nguyen Van Anh, Do Thi Trang, Ha Van Lau, Duong Viet Hung, Pham Tien Duc, Nguyen Thi Anh Huong, Le Thu Hien

Tóm tắt


    Bài báo nghiên cứu quy trình phân tích hai ion NH4+ và K+ trong dịch chiết mẫu đấtnông nghiệp bằng kĩ thuật điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc.Các điều kiện phân tích đã được tối ưu bao gồm: Dung dịch đệm điện di sử dụng hỗnhợp đệm histidine/axit acetic (His/Ace) (pH = 4), 2mM 18-crown-6; mao quản Silica:đường kính ngoài (O.D.) 365 μm, đường kính trong (I.D.) 50 μm, chiều dài tổng Lt=50cm và chiều dài hiệu dụng Leff = 40cm; điện thế tách: 20kV; bơm mẫu theo phươngpháp thủy động lực theo kiểu xiphong ở độ cao 15cm, trong thời gian 20s. Quy trìnhđược áp dụng để phân tích dịch chiết 01 mẫu đất và 01 mẫu nước lấy tại cùng mộtkhu canh tác nông nghiệp. Các kết quả phân tích được kiểm chứng bằng các phương136pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kiểm chứng kết quả phân tích K+) và phươngpháp quang phổ hấp thu phân tử (kiểm chứng kết quả phân tích NH4+). Sai số tươngđối giữa phương pháp phân tích và các phương pháp đo kiểm chứng đều dưới 15%.Kết quả cho thấy hàm lượng NH4-N và K+ trong mẫu đất lần lượt là 29,6 và 1055mg/kg đất khô. Hàm lượng NH4-N và K+ trong mẫu nước lần lượt là 2,68 và 33,7mg/L. Hàm lượng NH4-N trong mẫu nước ruộng vượt hơn 5 lần quy chuẩn kĩ thuậtQuốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh.

Key words: ammonium, potassium, contactless conductivity detector, agricultural soil


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224