Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH CỦA PHỨC CHẤT TRANS-[PtCl2(METHYLEUGENOXYACETATE)(2-AMINOPYRIDINE)]

Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Bich Ngan, Meervel Van luc

Tóm tắt


    Bài báo trình bày các kết quả tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất trans-[PtCl2(Meteug)(2-NH2C5H4N)] bằng phương pháp phổ IR, 1H NMR và đặc biệt là phươngpháp nhiễu xạ tia X đơn tinh thể. Kết quả cho thấy 2-aminopyridine phối trí với Pt(II) qua nguyên tử N trong vòng pyridine, trong khi đó methyeugenoxyaxetat (Meteug) phối trí qua liên kết đôi của nhánh allyl. Kết quả xác định cấu trúc theo phương pháp nhiễu xạ tia X không những chỉ rõ được phức chất nghiên cứu có cấu hình trans mà còn xác nhận trong phức chất tồn tại một liên kết hidro nội phân tử. Phức chất có khả năng ức chế sự phát triển các tế bào ung thư KB, HepG2, MCF7 và Lu với giá trị IC50 tương ứng là 6,80; 14,83, 14,20 và 19,04μg/mL.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224