Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HẠT MANGAN (III) OXIT Ở CÁC KÍCH THƯỚC NANO KHÁC NHAU

Lai Thi Thu Ha, Nguyen Bich Ngan, Ta Van Thao

Tóm tắt


    Bài báo trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp sol-gel có sử dụng các chất phụ gia hữu cơ để tổng hợp nano Mn2O3. Đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất phụ gia hữu cơ (axit xitric và SDS (sodium dodecyl sulfate)) và nhiệt độ nung đến kích thước của sảnphẩm nano tạo thành. Các sản phẩm tạo ra đều được xác định các tính chất vật lý dựa trên phổ XRD, EDS và hình ảnh SEM. Kết quả cho thấy, khi nồng độ của axit xitric tăng dần từ0.5M đến 4.0M thì kích thước của nano Mn2O3 tạo thành giảm dần và đồng đều hơn, trong khinồng độ của SDS (0.5M - 2.0M) gần như không ảnh hưởng đến kích thước của nano Mn2O3.Hình ảnh SEM cũng cho thấy ảnh hưởng của nhiệt độ nung đến kích thước hạt nano Mn2O3, trong đó sản phẩm nung ở 600oC được xem là tối ưu hơn so với nung ở 500oC hay 700oC. Như vậy, việc tổng hợp nano Mn2O3 với các kích thước khác nhau (trong khoảng 50nm đến 400nm) có thực hiện dễ dàng dựa vào việc thay đổi nồng độ của axit xitric hay nhiệt độ nung.Do tính chất vật lý của các vật liệu nano thay đổi phụ thuộc vào kích thước hạt, nên việc tạo ra nano Mn2O3 ở các kích thước khác nhau có thể giúp mở rộng hơn các ứng dụng của vật liệu này trong công nghệ nano cũng như công nghệ vật liệu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224