Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CƠ PHỐT PHO SỬ DỤNG XÚC TÁC TiO2 BẰNG HỆ QUANG HÓA GIẢ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI (DSSR)

Le Truong Giang, Nguyen Ngoc Tung, Dao Hai Yen

Tóm tắt


    Quá trình phân hủy quang xúc tác của các thuốc trừ sâu cơ phốt pho như Methamidophos(Me) và Monocrotophos (Mo) được nghiên cứu trên thiết bị phản ứng 2 lớp mô phỏng ánhsáng mặt trời (DSSR). Mười hai loại xúc tác thương mại có thành phần chính là TiO2 đã đượcthử hoạt tính ở các nồng độ 500 và 1000 mg/l. Sự ảnh hưởng của pH cũng được khảo sát ởcác giá trị 3, 7 và 12. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quá trình phân hủy quang xúc tác của Mevà Mo trong môi trường axit (pH=3) và môi trường kiềm (pH=12) xảy ra nhanh hơn trongmôi trường trung tính (pH=7).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224