Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA CÁC CHẤT POLYCLO BIPHENYL TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA ĐẠI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Từ Bình Minh

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224