Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐỊNH DANH LOÀI NẤM CỘNG SINH RỪNG THÔNG ĐÀ LẠT

Phan Hữu Hùng, Hoàng Quốc Khánh, Trương Bình Nguyên

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224