Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH SẮT - OXO HÓA TRỊ CAO TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA HỆ XÚC TÁC Fe-TAML/H2O2

Đinh Ngọc Tấn, Đào Thế Hữu, Nguyễn Hùng Phong

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224