Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 20, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH SULFATHIAZOLE, SULFAMETHAZINE, SULFAMETHOXAZOLE, SULFAMERAZINE TRONG NƯỚC MẶT BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ

Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224