Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 19, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TẠP CHẤT BẰNG ICP-MS SAU KHI TÁCH NỀN ZIRCONI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VỚI 2-ETYLHEXYLPHOTPHONIC AXIT MONO-2-ETYLHEXYL ESTE

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương

Tóm tắt


   

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224