Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T. 19, S. 4 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG DI-2-ETYLHEXYLPHOTPHORIC AXIT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương

Tóm tắt


     

Toàn văn: PDF

Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224