Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Huyền, Vũ

  • S. 5 (2012) - Bài viết
    Về đặc điểm mô hình cấu tạo và việc chuẩn hóa thuật ngữ xây dựng là cụm từ trong tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF
  • S. 11 (2012) - Bài viết
    Những con đường hình thành thuật ngữ xây dựng trong tiếng Việt
    Tóm tắt  PDF


Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519