Chi tiết về Tác giả

Thị Chín, Vũ

  • S. 5 (2012) - Bài viết
    Giải mã từ viết tắt trong tiếng Nga hiện đại (Trên ngữ liệu báo chí)
    Tóm tắt  PDF


Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519