Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tính tình thái chủ quan và tình thái khách quan trong các văn bản khoa học tiếng Anh và tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Từ kết quả thống kê, khảo sát  bằng phần mềm TextSTAT-2, chúng tôi sẽ so sánh, đối chiếu để thấy được những nét tương đồng và dị biệt giữa hai ngôn ngữ Anh -   Việt về các phương tiện biểu đạt tính tình thái  chủ quan và tình thái khách quan

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519