Tạp chí Ngôn ngữ, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn thêm về bình diện cú pháp và nghĩa cú pháp

Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt


Các khía cạnh cú pháp không phải là không hoàn toàn chính thức nhưng cũng là có ý nghĩa . các ý nghĩa cú pháp đặc trưng nội dung của các thành phần câu và tồn tại khách quan trong đối lập với nhấn mạnh ý nghĩa của nó trong cả hai đặc điểm và biểu thức và là một trong những thuộc tính quan trọng hình thành nội dung của các thành phần câu. Vì vậy , nó có thể xác định các thành phần cú pháp của câu trên cơ sở ý nghĩa cú pháp .

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519