Tạp chí Ngôn ngữ, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VÀI NÉT VỀ SỰ TƯƠNG ĐỒNG TRONG ẨN DỤ

Vi Kim Trường Phúc

Tóm tắt


Bài viết phân tích về bản chất, loại hình cũng như cơ sở  tri nhận của sự  tương đồng trong ẩn dụ. Tương đồng trong ẩn dụ có thể được chia ra hai loại: tương đồng vật lí tính và tương đồng tâm lí tính. Về bản chất mà nói, bất kì sự tương đồng nào được thể  hiện trong  ẩn dụ  cũng đều là kết quả của tư duy, là sản phẩm của tri nhận con người, luôn luôn thể hiện tính năng động chủ quan và dấu vết tư duy của người sử dụng  ẩn dụ.Quá trình xác lập sự  tương đồng là một quá trình loại suy, phán đoán và suy luận của người sử  dụng  ẩn dụ, phương thức để  xác lập sự tương đồng chính là nổi trội hóa một hay m ột số thuộc tính của hai sự  vật trong miền nguồn và miền đích.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519