Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những con đường hình thành thuật ngữ xây dựng trong tiếng Việt

Vũ Thị Thu Huyền, Nguyễn Đức Tồn

Tóm tắt


Qua phân tích 7430 thuật ngữ xây dựng, với các quá trình khảo sát, bài báo nêu lên 5 con đường hình thành thuật ngữ xây dựng trong tiếng Việt: Thuật ngữ hóa từ thông thường; Tiếp nhận từ nghề nghiệp của thợ nề; Tiếp nhận từ thuật ngữ các ngành khoa học khác trong tiếng Việt; Cấu tạo mới thuật ngữ; Vay mượn thuật ngữ nước ngoài.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519