Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một cách hiểu rất lạ về từ cầu kiều

Nguyễn Cảnh Phức

Tóm tắt


"cầu kiều" trong ca dao chính là cái cầu thang bước lên các nấc thang danh vọng, từng bước thành đạt lên cao mãi, chứ không phải là cái cầu bắc qua sông, qua suối.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519