Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu cấu trúc trao đáp trong mối tương quan với nhân tố quyền lực ở phạm vi giao tiếp pháp đình tiếng Việt

Lương Thị Hiền

Tóm tắt


Trong hội thoại đời thường, xét từ góc độ chức năng xã hội của ngôn ngữ, nếu những cấu trúc trao đáp được hình thành dưới sự chi phối của nhân tố quyền lực bất bình đẳng sẽ tiềm ẩn nguy cơ phương hại đến tính công bằng, dân chủ và nhân văn. Song, trong giao tiếp pháp đình tiếng Việt, sự tồn tại của bảy cấu trúc trao đáp bất bình đẳng trong tương tác được xem xét ở nội dung bài vừa duy trì, vừa thực thi quyền lực tư pháp lại hữu ích và chính đáng. Tuy nhiên những phương diện khác nhau của quyền lực có thể được cộng hưởng, tăng mạnh hay giảm nhẹ...trong những cấu trúc trao đáp khác nhau. Điểm đáng lưu ý là sự vận dụng cần linh hoạt, phù hợp với đặc thù của loại hình giao tiếp, từ đó mới có thể rút ra được những chỉ dẫn cần yếu về cấu trúc trao đáp và quyền lực mà phân tích tương tác pháp đình là một minh chứng.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519