Tạp chí Ngôn ngữ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ phương diện ngôn ngữ truyền thông xã hội

Đinh Kiều Châu

Tóm tắt


Truyền thông xã hội (TTXH) là một khái niệm chỉ các hoạt động trao đổi thông tin xã hội nhằm hướng tới những chuẩn mực chung trong giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên sống trong xã hội gắn với một nền văn hóa nhất định. TTXH có chức năng xã hội là nâng cao hiểu biết của công chúng, tác động can thiệp làm thay đổi nhận thức đến hành vi của các nhóm cư dân xã hội một cách tự nguyện, tiệm tiến và bền vững hướng đến những lợi ích chung. Sức mạnh của TTXH nằm ở chức năng giáo dục, có tác dụng giác ngộ và động viên lớn đối với quần chúng. Vì thế bài báo đi sâu phân tích những lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh nhìn từ phương diện ngôn ngữ truyền thông xã hội.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519