Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhận thức cộng đồng người Việt về thế giới (Thông qua phương thức định danh sự vật, hiện tượng của từ ghép chính phụ)

Đỗ Việt Hùng

Tóm tắt


Quá trình định danh sự vật, hiện tượng phản ánh rõ nét đặc điểm tư duy -  ngôn ngữ của cộng đồng sử dụng ngôn ngữ.  Chức năng định danh có thể được thực hiện nhờ  cả từ và các ngữ. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chủ yếu đề cập đến cách thức định danh của từ ghép chính phụ. Phân tích các từ  ghép chính phụ  là một trong những cách thức khám phá đặc trưng tư duy - ngôn ngữ của người Việt trong quá trình định danh sự vật, hiện tượng.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519