Tạp chí Ngôn ngữ, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự hình thành cấu trúc vận động không gian vào Nam (Từ góc nhìn tạo nghĩa của hoạt động nhận thức)

Nguyễn Lai

Tóm tắt


Xét sự hình thành cấu trúc vào Nam từ góc độ tạo nghĩa, về một phương diện nào đó, thực chất là giải mã quá trình đồng hóa sự nhận thức thế giới thực hữu vào ngôn ngữ với cấu trúc đã xác định qua năng lực cảm nhận chủ quan có thể có của con người Việt Nam. Quá trình giải mã không thể không đi vào cơ chế liên thông của sự chuyển hóa từ bình diện tư duy lô gích lên bình diện ngữ nghĩa - ngữ pháp. Từ chiều sâu về mặt phương pháp luận, trong cách xử lí, chúng tôi không tách khỏi sự kết hợp giữa hai hướng nhìn: Đó là hướng nhìn lịch đại hồi quan (reprospective diachrony) và hướng nhìn  đồng đại động (optimal synchrony).


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519