Tạp chí Ngôn ngữ, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu cách sáng tạo và sử dụng cụm từ mang tính thành ngữ mới trên báo trí (Từ năm 2000 đến nay)

Ngô Thị Thu Hương

Tóm tắt


Có nhiều cách hiểu về thành ngữ, hầu hết đều cho rằng đó là những cụm từ vừa có tính ổn định, cố định về thành phần từ vựng và cấu trúc; vừa có tính hoàn chỉnh và bóng bảy về nghĩa, được dùng với chức năng như từ, mệnh đề trong câu. Trên  thực tế đã xuất hiện một loại đơn vị giáp ranh giữa cụm từ tự do và thành ngữ, được sử dụng như một dạng biến thể (nhưng không phải là biến thể) của thành ngữ trong câu/phát  ngôn, chúng lại có tính thời sự, phản ánh đúng thực tế tại thời điểm sử dụng. Vì thế, bài báo chỉ chọn những cụm từ có tính thành  ngữ  mới  xuất hiện  trong những năm gần đây (từ năm 2000 đến nay) làm đối tượng  khảo sát với những hướng tiếp cận sau: 1) Hình thức (số tiếng) ; 2) Cơ chế cấu tạo; 3) Nguồn gốc; 4) Kiểu cấu tạo, 5) Tần số xuất hiện của các cụm từ mang tính thành ngữ để thấy được sự sáng tạo và sử dụng chúng trên báo chí nói riêng và trong tiếng Việt  nói chung.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519