Chi tiết về Tác giả

Hữu Cường, Trần

  • S. 3 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Phân tích quá trình hình thành và phát triển của khu vực đồng tiền chung châu Âu giai đoạn 1999-2009 trên cơ sở áp dụng lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581