Chi tiết về Tác giả

VĂN TÙNG, TRẦN

  • S. 9 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Chính sách quốc gia của châu Âu trong việc tạo lập mối liên kết giữa trường đại học với doanh nghiệp.
    Toàn văn  PDF
  • S. 10 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Liên Xô sụp đổ do loại bỏ thể chế kinh tế thị trường
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581