Chi tiết về Tác giả

VĂN BÌNH, TRẦN

  • S. 12 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Ứng dụng phương pháp hệ chuyên gia trong xây cơ sở tri thức phục vụ công tác đánh giá trình độ công nghệ các và các ngành kinh tế.
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581