Chi tiết về Tác giả

Hải Lưu, Nguyễn

  • S. 8 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Quá trình chuyển hóa chính sách và hoạt động của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phát triển kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ Hai đến nay.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2012) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Kết quả hợp tác giữa Việt Nam và chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581