Chi tiết về Tác giả

Chí Hiếu, Nguyễn

  • S. 4 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Nội dung của khái niệm “phát triển bền vững” và con đường đảm bảo tồn tại và phát triển tiếp theo của loài người.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Vài nét về trào lưu “Chủ nghĩa Mác mới” ở phương Tây.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581