Chi tiết về Tác giả

VĂN TẬN, NGUYỄN

  • S. 5 (2010) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Nhìn lại chính sách ngoại giao đổi đất lấy hoà bình của Xiêm trong quan hệ với Anh, Pháp từ nửa sau những năm 50 của thế kỷ XIX đến những năm đầu của thế kỷ XX
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581