Chi tiết về Tác giả

MINH QUANG, NGUYỄN

  • S. 4 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Kinh nghiệm về hoạt động kiểm toán của một số nước Châu Âu và vận dụng vào Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581