Chi tiết về Tác giả

VĂN ANH, LÊ

  • S. 7 (2009) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc đấu tranh giành chính quyền của Đảng Bônsêvich trong cách mạng XHCN tháng Mười Nga năm 1917
    Toàn văn  PDF
  • S. 11 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Chính sách của tổng thống V.Putin và quan hệ V.Putin-G.W.Bush trong xung đột ở Chechnya
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581