Chi tiết về Tác giả

HỮU ĐỨC, LÊ

  • S. 1 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Hiệp định Paris năm 1973 – một thắng lợi về quân sự và chính trị của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581