Chi tiết về Tác giả

VĂN HUYÊN, BÙI

  • S. 3 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Xuất khẩu lao động hướng tới đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Quản lý nhà nước đối với xuất khẩu lao động của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581