Chi tiết về Tác giả

VĂN SƠN, ĐINH

  • S. 11 (2009) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Thị trường các công cụ phái sinh ở Việt Nam thực trạng, định hướng chính sách và giải pháp phát triển.
    Toàn văn  PDF
  • S. 3 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến động tỷ giá USD/VND với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1986-2009
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581