S. 1 (2010)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2009 và tác động đến Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN AN HÀ 3
Chính sách đối ngoại và an ninh chung của Liên minh Châu Âu (CFSP) – Một số vấn đề và khả năng thực thi Tóm tắt PDF
BÙI HỒNG HẠNH 12

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Đánh giá chất "liên bang" của hệ thống các thể chế chính trị hiện hành Liên minh Châu Âu theo lý thuyết liên bang Tóm tắt PDF
PHAN ĐẶNG ĐỨC THỌ 21
Chiến lược phục hồi hậu khủng hoảng cho thương mại ASEAN - EU nói chung và Việt Nam nói riêng Tóm tắt PDF
TRẦN MỸ HẠNH 26

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Nhận diện văn hóa Mỹ và ảnh hưởng của nó đến Châu Âu trong thời đại toàn cầu hóa Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN SÂM 35

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Quan hệ kinh tế Việt nam - EU: thực trạng năm 2009, triển vọng năm 2010 Tóm tắt PDF
ĐINH CÔNG HOÀNG 42
Quan hệ thương mại Pháp - Việt (1993 - 2008) Tóm tắt PDF
VÕ THỊ THU HÀ 53
Quan hệ thương mại song phương Việt Nga: thực trạng và triển vọng Tóm tắt PDF
PHẠM QUỲNH HƯƠNG 62
Thử phân tích chiến lược mới của Nga đối với ASEAN và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam sau Thông điệp Liên bang ngày 12.11.2009 của Tổng thống D. Medvedvev (tiếp theo kỳ trước) Tóm tắt PDF
NGUYỄN CẢNH TOÀN 72


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581