S. 2 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số định hướng trong chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam tới 2020 Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 3
Kinh tế Pháp năm 2011 và triển vọng 2012 Tóm tắt PDF
Trần Thế Lân 9
Cải cách và hội nhập quốc tế của Ucraina từ thập kỷ 1990 đến nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phước 20

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Lạm phát ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài 29
Tín dụng cho hộ nghèo - kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Kiều Hữu Thiện 40

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Xô - Nhật trong thời kỳ cải tổ (1985-1991) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Vân 50
Hệ thống an sinh xã hội các nước Bắc Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 57

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nhìn từ lĩnh vực tài chính bất động sản Tóm tắt PDF
Lê Thanh Tuyền 65
Nắm thời cơ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ Tóm tắt PDF
Lê Thị Khánh Ly 77


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581