S. 6 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Thúc đẩy hợp tác khoa học Việt Nam – Liên bang Nga – Mông Cổ. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 3
Mô hình hội nhập của EU – ASEAN: So sánh những tương đồng, khác biệt và bài học kinh nghiệm cho ASEAN. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 9
Tình hình chính trị - xã hội châu Âu cuối năm 2011 – nửa đầu năm 2012. Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Hoa 21

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Văn hóa quản lý phương Đông và phương Tây: những so sánh bước đầu . Tóm tắt PDF
Đinh Công Hoàng 28

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Về cuộc đấu tranh chống phát xít ở châu Âu trong những năm 1939-1945 qua một số tờ báo cách mạng của Trung Kỳ. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trung 39
Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt – Anh trong thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng. Tóm tắt PDF
Phan Văn Rân, Nguyễn Thu Hiền 46

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam – tiếp cận từ góc độ lý thuyết. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Đức 54
Nguyên nhân và những hệ quả của tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581