Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xuất khẩu da giày sang thị trường EU thực trạng và triển vọng

ĐINH CÔNG HOÀNG

Tóm tắt


      Bài viết đề cập và phân tích thực trạng và triển vọng của việc xuất khẩu da giày của Việt Nam sang thị trường EU.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581