Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU: Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam

NGUYỄN AN HÀ

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích cơ hội và thách thức đối với nền kinh  tế Việt Nam trong việc tham gia vào hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam - EU.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581