Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 3 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh tế Pháp: Tình hình 2012 và triển vọng 2013

NGUYỄN CẢNH CƯỜNG, VŨ ANH SƠN

Tóm tắt


    Bài viết đề cập đến bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Pháp, chính sách kinh tế của Pháp trong nhiệm kỳ Tổng thống 2012 - 2017 và một số dự báo kinh tế Pháp năm 2013.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581