Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động (Phần II: Lao động từ Nga vào Việt Nam)

KUZNHEXOP X.V., NGUYỄN CẢNH TOÀN

Tóm tắt


     Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt nam trong lĩnh vực di dân lao động: Lao động từ Nga vào Việt Nam


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581