Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vương quốc Anh và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

TRẦN NGUYỄN TUYÊN

Tóm tắt


      Bài viết giới thiệu tình hình chính trị - xã hội của Vương quốc Anh và việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Anh và Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581