Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của kế hoạch Marshall đối với sự phục hưng của Tây Âu từ 1947 đến 1952

ĐÀM THỊ ĐÀO

Tóm tắt


      Bài viết trình bày và phân tích những hoạt động và vai trò của kế hoạch Marshall đối với sự phục hưng của Tây Âu từ 1947 đến 1952

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581