Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục Châu Âu trong mối quan hệ với triết học

TRẦN PHƯƠNG HOA

Tóm tắt


     Bài viết giới thiệu khái quát tư tưởng giáo dục của một số triết gia đại diện ở Châu Âu, từ thời cổ đại cho đến hiện đại.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581