Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Liên Xô sụp đổ do loại bỏ thể chế kinh tế thị trường

TRẦN VĂN TÙNG

Tóm tắt


       Bài viết thảo luận, phân tích bản chất của mô hình phát triển dựa vào nhà nước, bởi vì mô hình kinh tế XHCN Xô Viết được xem là trường hợp đại diện tiêu biểu - một cơ chế mà tăng cường tối đa sự quản lý của nhà nước, đồng thời xóa bỏ gần như toàn bộ sở hữu tư nhân và cơ chế thị trường.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581